HURTOWNIA ELEKTRYCZNA, ELEKTROTECHNICZNA

ZPUH EL&SAT II

You are here > Home > Regulamin

Series of products

 • WYŁĄCZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE
 • MOLL-MOTOR
 • TRIPUS
 • Recommended
 • Promotions
 • Sales
 • New products
 • In prepare
 • Bestsellers

Comments

HL IE2 90L1-4 1,5KW (CAG/VELA)
HL IE2 90L1-4 1,5KW ...
"Wszystkie oferowane silniki spełniają aktualne normy i[...]"

Newsletter

Sign out

Regulamin

§1 Podstawowe informacje

 1. 1.Internetowy sklep elektryczny "EL&SAT2”, dostępny pod adresem www.sklepelsat2.pl, prowadzony jest przez Czesława Gawlas- prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZPUH EL&SAT II . Przedsiębiorca ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zostały mu nadane numery identyfikacyjne NIP nr 9371269037, oraz REGON nr 070292710.

 2. 2.Adres przedsiębiorcy: 43-394 Rudzica, Rudzica 83A, telefon: 33 815 27 30, adres poczty elektronicznej: sklepelsat2@gmail.com

 3. 3.Internetowy sklep elektryczny EL&SAT II (Sklep) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. 4.Wszystkie produkty oferowane w sklepie sklepelsat2.pll są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 5. 5.Definicje:

 1. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;.

 2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem:http://www.sklepelsat2.pl/page/dostawa/?id=7

 4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon fiskalny wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

 5. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,

 8. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: http://www.sklepelsat2.pl/page/platnosci/?id=2

 9. Sprzedawca - ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zostały mu nadane numery identyfikacyjne NIP nr 9371269037, oraz REGON nr 070292710 , adres przedsiębiorstwa: 43-394 Rudzica, Rudzica 83A.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 


§2 Postanowienia ogólne

 1. 1.Umowa sprzedaży z Klientem zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. 2.Miejsce wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. 3.Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. 4.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. 5.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 1. a.potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail:

- zamówienia,

- informacji o prawie odstąpienia od umowy,

- złożenia pisemnego odstąpienia od umowy na maila: sklepelsat2@gmail.com

 1. b.dołączenia do zrealizowanego zamówienia Dowodu zakupu, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy.

 1. 6.Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 2. 7.Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla towarów znajdujących się w sklepie. Sprzedawca nie świadczy również żadnych usług posprzedażnych.

 3. 7.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 4. 8.Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. 9.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

 

 

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. 1.Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego „sklepelsat2.pl” prowadzonego przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 2. 2.Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. a.poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej

  2. b.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepelsat2@gmail.com;

  3. c.telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 3. 3.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia emailem przesłanym na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 4. 4.Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.sklepelsat2.pl., zamieszczone przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, Czas realizacji zamówienia i sposób Dostawy.

 5. 5.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 6. 6.Przy każdym towarze podany jest przewidywany Czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.

 7. 7.Zamówione towary dostarczane są:

 1. przesyłką pocztową lub kurierską;

 2. odbiór własny w siedzibie firmy ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas Rudzica 83A, 43-394 Rudzica w Dni Robocze w godz. od 8-16.00.

Koszty dostawy są określone w zakładce "Koszty dostawy”

Przy odbieraniu przesyłki z poczty lub od kuriera prosimy o dokładne sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy poinformować o tym pracownika poczty lub kuriera aby sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 1. 8.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

 

§4 Sposób i termin zapłaty

 

Możliwe są następujące formy płatności:

 1. a.za pobraniem - gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego;

 2. b.przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) - po złożeniu zamówienia w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

 

§5 Reklamacje

 1. 1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanego towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

 2. 2.W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien przesłać lub dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem stwierdzonych wad. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy: ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas Rudzica 83A, 43-394 Rudzica.

 3. 3.Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 4. 4.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad, usunąć wadę albo obniżyć cenę towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji Klienta.

 5. 5.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 6. 6.Koszty związane z dostarczeniem lub przesłaniem reklamowanego towaru Sprzedawca zwraca Klientowi po rozpatrzeniu reklamacji.

 7. 7.W przypadku przedmiotu umowy, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta (gwaranta) szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji. Klient może zgłaszać swoje roszczenia wynikające gwarancji również do Sprzedawcy, lecz w takim wypadku Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację gwarantowi. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

 2. 2.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 3. 3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas Rudzica 83A, 43-394 Rudzica.

 4. 4.Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. 5.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas Rudzica 83A, 43-394 Rudzica. Zwrócony towar powinien być w stanie niezmienionym. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zwrot świadczenia.

 6. 6.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszy oferowany przez Sprzedawcę koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 7. 7.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. 8.Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności umów:

 1. a.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 2. b.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. c.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. d.zawartej w drodze aukcji publicznej.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. 1.Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. 2.Składając zamówienie Klient, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Czesława Gawlasa- prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas z siedzibą w Rudzicy, Rudzica  83A, NIP: 937-126-90-37, Regon: 070292710 wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. 3.Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newslettera).

 4. 4.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 5. 5.Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. 6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 7. 7.Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 8. 8.Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”. Polityka stosowania plików cookies znajduje się pod adresem http://www.elsat2.pl/polityka_cookies.pdf

 

 

 §8 Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

 

 1. 1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. Prowadzenie Konta Klienta;

  2. Newsletter;

 2. 2.Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §2 Regulaminu.

 3. 3.Klient w każdym czasie może żądać usunięcia Konta Klienta,

  1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 4. 4.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

 5. 5.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

9 Postanowienia końcowe

 1. 1.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych od tego dnia.

 2. 2.Sklep może dokonać zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany lub wprowadzenia nowych, wiążących Sklep powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży konsumenckiej, zmiany warunków oferowanych przez Sklep produktów i usług oraz poszerzenia oferty produktowej Sklepu.

 3. 3.O wprowadzonych do regulaminu zmianach Sklep zobowiązuje się powiadomić Klientów przez zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej www.sklepelsat2.pl

 4. 4.Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. 

Your basket

No products in your basket
All

Bestsellers

Hurtownia elektrotechniczna EL&SAT2

Bestsellers

Przewietrznik P24 20/142

11,10 PLN
9,02 PLN net
Add to basket Add to the storage Compare